Zaufało nam juz wielu właścicieli nieruchomości.
Dołącz do nich

Zgłoszenie oferty

Zamknij okno
Polityka prywatności
Zgłoś ofertę

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

„Administrator" (art. 4 pkt. 7 RODO) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest HOME CARE Dawid Przeworski i HOME CARE Agata Przeworska-Górska z siedzibą w Nysie, ul. W. Piotra 4 (dalej „My", albo HOME CARE) firma zarządzająca mieszkaniami pod wynajem i pośrednik w obrocie nieruchomościami.  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@homecare.nysa.pl

adres pocztowy: HOME CARE, ul. Św. Piotra 4, 48-300 Nysa

Czym są i skąd mamy Twoje dane?

DANE OSOBOWE - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy, a także później, w związku z transakcjami finansowymi z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych, dokonywanymi przez Ciebie na konto bankowe właściciela lokalu mieszkalnego, do którego mamy dostęp.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez HOME CARE ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnej komunikacji pomiędzy Tobą a HOME CARE,
 • w tym dokonywania transakcji i płatności z tytułu najmu oraz opłat eksploatacyjnych do usługodawców mediów, odpowiednich zarządców wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni;
 • obsługi zgłoszeń skarg lokatorów lub zarządców wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. dotyczące bieżących spraw eksploatacyjnych urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie lokalu);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • oraz pośrednictwa w sprzedaży, wynajmie nieruchomości, zarządzaniu najmem w tym odbioru w Twoim imieniu dokumentów z instytucji Państwowych takich jak np. Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe lub inna instytucja Państwowa, od której będzie wymagany dany dokument potrzebny do realizacji naszej umowy

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania i udostępniania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Home Care, którym jest:

 • dopasowanie reklam ofert zgodnie z tytułem umowy i zakresu świadczenia usługi dla Ciebie, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach HOME CARE
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci w tym egzekwowanie przestrzegania umowy i zasad wewnętrznych HOME CARE oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności drogą elektroniczną, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
  przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną do ustanowienia zasad gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • informacje o firmie i jej adresie (w przypadku umowy z firmą)
 • nr KRS lub NIP (w przypadku umowy z firmą)
 • adres zameldowania, 
 • adres e-mail, nr telefonu
 • nr konta (w przypadku umowy zarządzania najmem)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, oraz:
 • dane osoby lub osób współwynajmujących lokal, tj. imię i nazwisko, PESEL
 • dane kontaktowe do osób, które należy powiadomić w przypadku sytuacji awaryjnych w wynajmowanym lokalu podczas Twojej nieobecności lub w przypadkach sytuacji wypadkowych / zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy  a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług / lokali.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Home Care  w zakresie przetwarzanych danych?

PRZETWARZANIE - oznacza operacje wykonywane na danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

 

art. 33 – RODO ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORGANOWI NADZORCZEMU (Procesor bez zbędnej zwłoki zgłasza naruszenie administratorowi, administrator zgłasza naruszenie do organu nadzorczego nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia) oraz z uwagi na art. 34 - zawiadomienie bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy istnieje ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych)

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięć Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Home Care:  cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
  Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe -możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
  podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
  zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

„Podmiot przetwarzający" (potocznie „procesor") oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art.4pkt. 8RODO)

Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (umowa na piśmie, w tym forma elektroniczna)

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usługi – umowy  będącej stroną umowy oraz zgodnie z przepisami prawa wymagającymi od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W celach gospodarczych Twoje dane kontaktowe na żądanie Twoje lub odpowiedniemu reprezentantowi  do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku sytuacji awaryjnych przekażemy Twoje dane kontaktowe:

- dostawcom mediów tj. woda, gaz, energia cieplna, energia elektryczna;

- zarządcom odpowiedniej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni;

- odpowiednim służbom ratowniczym.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator oraz Procesor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych (art. 32 RODO), np. dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych, firewalle, systemy antywirusowe, cykliczna zmiana haseł dostępowych do systemów, dostęp do danych tylko przez osoby upoważnione, ochrona danych przed zniszczeniem, utratą, zmianą.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Po okresie przechowywania / archiwizowania Twoich danych osobowych będą one w sposób trwały usunięte:

- dane gromadzone w formie papierowej niszczone w niszczarce,

- dane w formie elektronicznej trwale usuwane ze wszystkich nośników.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym HOME CARE zobowiązany jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez HOME CARE polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do statystyk oraz podatkowych i rachunkowych

 
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary strony należącej do firmy HomeCare mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.